Violeta Blouse Print Met Mango By OXZPTwkui
  1. Home
  2. Thema's
  3. Informatieverstrekking aan Veilig Thuis
Violeta Blouse Print Met Mango By OXZPTwkui

Violeta Blouse Print Met Mango By OXZPTwkui

Wat is Veilig Thuis?

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor 1 januari 2015 heette Veilig Thuis het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Een school die zich zorgen maakt over de thuissituatie van een leerling omdat zij kindermishandeling vermoedt kan advies vragen of een melding doen bij Veilig Thuis. Een school mag ook op verzoek van Veilig Thuis informatie verstrekken over een leerling.

Wat is kindermishandeling?

Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Voorbeelden van mishandeling zijn lichamelijk, psychisch of emotioneel geweld, verwaarlozing (fysiek of emotioneel) en seksueel misbruik. Ook als een kind getuige is van huiselijk geweld spreken we van kindermishandeling.

Welke wettelijke bepalingen zijn van toepassing?

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Violeta Blouse Print Met Mango By OXZPTwkui

Artikel 5.2.6 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Violeta Blouse Print Met Mango By OXZPTwkui (Wmo) bepaalt dat een school informatie aan Veilig Thuis mag geven om de kindermishandeling te laten stoppen of een redelijk vermoeden van kindermishandeling te laten onderzoeken.

Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De onderwijswetten WPO, WVO, WEC, WEB, en WHW bepalen dat scholen een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling moeten opstellen. In de meldcode staat welke stappen een school moet zetten als zij huiselijk geweld of kindermishandeling vermoedt of signaleert. In het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling staat uit welke elementen een meldcode in ieder geval bestaat. Dit besluit is per 1 januari 2019 aangepast. Nieuw is onder andere dat scholen een door de beroepsgroep opgesteld afwegingskader moeten toevoegen aan hun meldcode. Dit afwegingskader ziet op het wegen van de vermoedens van kindermishandeling en biedt helpende vragen waardoor de beslissing om al dan niet te melden bij Veilig Thuis ondersteund wordt.

De volgende stappen moeten per 1 januari 2019 in de meldcode zijn opgenomen:

Stap 1
Signalen in kaart brengen

Stap 2
Overleg met een collega en raadpleeg eventueel veilig thuis

Stap 3
Gesprek met cliënt/ouder

Violeta Blouse Print Met Mango By OXZPTwkui

Stap 4
Met Veters Pantofola Casual Schoenen Allassio D'oro Low 0nOPkw Wegen van huiselijk geweld/kindermishandeling:

Heb ik op basis van stap 1 tot en met 3 een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling?
Heb ik een vermoeden van acute of structurele onveiligheid?

Stap 5
Neem twee beslissingen:

1. Is melden noodzakelijk?

Melden is noodzakelijk als er sprake is van:

In het afwegingskader staat beschreven wat onder acute en structurele onveiligheid verstaan wordt.

2. Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?

Hulp verlenen is mogelijk als:

  • De professional in staat is om effectieve/passende hulp te bieden of organiseren.
  • De betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp.
  • De hulp leidt tot duurzame veiligheid.

Indien hulp verlenen op basis van deze punten niet mogelijk is, is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk.

Mogelijkheden voor ouders die het niet eens zijn met een melding of informatieverstrekking aan Veilig Thuis

March23 Sneakers Porto Sneakers Witte Geklede Porto March23 Geklede Sneakers Witte Geklede Witte hCsrdtQ

Ouders die een klacht hebben over een melding door de school aan Veilig Thuis of over de informatieverstrekking aan Veilig thuis kunnen hierover een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school. Welke klachtencommissie dat is staat in de schoolgids of op de website van de school. Veel scholen zijn aangesloten bij deLandelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van Onderwijsgeschillen. De LKC oordeelt of de juiste procedure is gevolgd en of de school voldoende reden had om de informatie te verstrekken of een melding te doen.
Bij de beoordeling van klachten over informatieverstrekking aan Veilig Thuis betrekt de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) ook de meldcode van de school. Hierna worden enkele belangrijke punten uit de adviezen van de LKC besproken.

Adviezen van de LKC over informatieverstrekking aan Veilig Thuis

Violeta Blouse Print Met Mango By OXZPTwkui